W dniu 2 marca 2020 r. Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. podpisały z Marszałkiem Województwa Podlaskiego umowę na dofinansowanie projektu pod tytułem „Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Pietraszach”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

W dniu 21 grudnia 2017 r. Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pod tytułem „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”. Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Systematyczna poprawa działania sieci wodociągowo – kanalizacyjnej jest celem, który znalazł odbicie w Projekcie „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków”. Jego realizacja obejmuje okres od 2008 do 2013 roku. Planowany koszt Projektu to 143 851 250 PLN, z czego ponad 67 procent kosztu przedsięwzięcia zrefunduje Unijny Fundusz Spójności. Wodociągi Białostockie znowu skutecznie sięgnęły po środki pomocowe Unii Europejskiej, zajmując w 2009 roku pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na dofinansowanie Projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Priorytetem Wodociągów Białostockich jest doprowadzenie wody czystej, bardzo dobrej jakości oraz oczyszczenie ścieków i bezpieczne oddanie ich przyrodzie. Ten cel przyświecał przedsięwzięciu inwestycyjnemu o dużej skali, zrealizowanemu w latach 2003–2008, całkowity koszt to 17 914 672 EUR,  56 % współfinansowane z Funduszu Spójności / ISPA.