22 września 2022 roku Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. i Politechnika Białostocka podpisały porozumienie o współpracy. 

Wydarzenie to miało miejsce w Auli C Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Jest ono zwieńczeniem długoletnich, aktywnych kontaktów wzajemnych i nadaniem im mocy aktu. Zainaugurowało też konferencję naukowo-techniczną pt. „Wyzwania branży wod.-kan. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej”, współorganizowaną przez Wodociągi Białostockie i Politechnikę Białostocką. 

W myśl porozumienia, jego sygnatariusze podejmą wspólne działania w obszarze badawczo-rozwojowym i edukacyjnym, których celem będzie praktyczne wykorzystanie wiedzy z branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz stworzenie innowacyjnych rozwiązań służących zwiększeniu efektywności systemów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, efektywności energetycznej w systemach wodno-kanalizacyjnych oraz ochrony naturalnych zasobów wodnych.

Dokument podpisali: Zarząd Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. - Prezes, p. Beata Wiśniewska i Wiceprezes, p. Jarosław Poniatowicz oraz Rektor Politechniki Białostockiej, p. Marta Kosior-Kazberuk.

Transmisja z wydarzenia - kanał YT Politechniki Białostockiej.

 A

c

d

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. zostały uhonorowane „Zielonym Laurem” Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” – za wkład pracy i rezultaty osiągnięte w zakresie optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji. Pamiątkowy dyplom i statuetkę odebrała p. Beata Wiśniewska – Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., podczas Gali, która odbyła się 21 września br. w Pałacu Staszica w Warszawie (Polska Akademia Nauk).

Od 16 lat PIGE opracowuje ranking osiągnięć samorządów, firm, instytucji oraz osób realizujących przedsięwzięcia ekologiczne. Konkurs ma na celu promowanie dobrych praktyk oraz projektów w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Główna uwaga kierowana jest na podmioty i projekty, które:

  • Nowatorsko podchodzą do ekologii
  • Propagują ekorozwój oraz ochronę środowiska
  • Wykorzystują osiągnięcia nauki i nowe technologie.

Tegoroczna edycja Konkursu odbyła się pod patronatami honorowymi: Wicepremiera ­– Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Klimatu i Środowiska, Przewodniczącej Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Przewodniczącego Senackiej Komisji Środowiska, Przewodniczącego Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Banku Ochrony Środowiska.

A

B

W dniu 13 września w Szkole Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa, zorganizowana przez Miasto Białystok i Wodociągi Białostockie. Tematem spotkania było poinformowanie, za pośrednictwem mediów, społeczności lokalnej o realizowanym przez Wodociągi Białostockie pilotażowym programie „Zdrowa woda w sieci – z poidełka leci”. Akcja polega na wyposażaniu publicznych placówek edukacyjnych na obszarze naszej działalności w wewnętrzne źródełka wody pitnej. Do obecnych na konferencji dziennikarzy przemawiali: pan Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku, pani Katarzyna Kisielewska-Martyniuk - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Białystok i pan Andrzej Perkowski - Radny RM Białystok (pomysłodawcy akcji, autorzy stosownej interpelacji), pan Jarosław Poniatowicz - Wiceprezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. oraz pani Anna Satuła - Dyrektor SP 12. 

3

5

8

10

6

12

W związku z niepokojącymi informacjami o pogorszeniu stanu wody w rzece Supraśl Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. informują o stałym, bieżącym monitorowaniu jakości wody w pobliżu ujęcia powierzchniowego w Wasilkowie. Wpisuje się ono w działania, które przedsiębiorstwo wykonuje mając na względzie jakość swoich usług i dobro ich odbiorców. 

O wyraźnym pogorszeniu jakości wody w rzece Spółka pierwsza poinformowała  stosowne organy (pismami z dnia 28 lipca i 12 sierpnia) w celu podjęcia działań zgodnie z kompetencjami.

Jakość wody uzdatnianej w Wodociągi Białostockie Sp. z o. o. i pobieranej do spożycia przez mieszkańców Białegostoku i gmin sąsiednich spełnia wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, Poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Spełnia też europejskie wymagania jakościowe - jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, a tym samym jest „czysta i zdrowa” (takie określenia przyjęto w Dyrektywie nr 98/83/EEC dla wody spełniającej jej wymagania).

Wodociągi Białostockie obecnie pracują na „większych obrotach” i dostosowują technologię uzdatniania wody do pogarszających się warunków w rzece, co z kolei generuje większe koszty. To jeszcze bardziej pogarsza kondycję ekonomiczną przedsiębiorstwa, nadwyrężoną przedłużaniem przez Wody Polskie procesu taryfikacji cen wody i ścieków.

 

Stawy napowietrzanie

 

konfernecja plakat

"Wodociągi Białostockie" Sp. z o.o. w Białymstoku i Politechnika Białostocka wspólnie organizują Konferencję naukowo-techniczną "Wyzwania branży wod.-kan. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej".  Odbędzie się ona w dniach 21-23 września 2022 r. na terenie Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Celem Konferencji wraz z towarzyszącymi jej wydarzeniami jest zapoznanie uczestników z najnowszymi aspektami bieżącej sytuacji polskiego sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, wymiana myśli i poglądów wśród branżowych teoretyków i praktyków, wypracowanie wspólnych wniosków oraz pozyskanie nowych doświadczeń.

Główną ideą przedsięwzięcia jest konsolidacja środowiska w obliczu nowych wyzwań. Wydarzenie to stwarza też uczestnikom okazję do przedstawienia swojej działalności, zajmowanej pozycji oraz osiągnięć w dziedzinach od zarządzania, poprzez technikę i technologię, po badania naukowe.

W ramach Konferencji odbędzie się debata ekspercka o współczesnych uwarunkowaniach, możliwościach skutecznego funkcjonowania, perspektywach rozwoju oraz nowoczesnych rozwiązaniach w działalności polskiego sektora wod.-kan.

Zostaną też zaprezentowane rezultaty zakończonego w tym roku, największego zrealizowanego dotychczas przez Spółkę, projektu unijnego pt. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”.

Szczegółowe informacje o konferencji

Już od dzisiejszego upału można w okolicy Rynku Kościuszki ochłodzić się wodną mgiełką z dwóch bramek zraszających. To nowy element w miejskim krajobrazie. Wodociągi Białostockie zastąpiły nimi rozstawiane dotychczas kurtyny wodne starszej generacji. Zastosowane rozwiązanie jest nowocześniejsze, oszczędniejsze w zużyciu wody, przyjemniej się z nich korzysta. Ramowa konstrukcja lepiej też wpisuje się w otoczenie, niż obficie rozpryskujące się wodne wachlarze. Umieszczone na ramie kurtyny dysze rozpylają przyjemną wodną mgłę. Woda z instalacji nie potrzebuje odpływu, ponieważ pod wpływem temperatury powietrza samoistnie odparowuje.
Bramki zraszające zostały ustawione w pobliżu Ratusza oraz - po drugiej stronie ulicy - w pobliżu pomnika J. Piłsudskiego. Pracownicy Wodociągów Białostockich będą je zasilali wodą z hydrantu, gdy temperatura zewnętrzna osiągnie 28 st. C. (25 stopni w cieniu). Pora włączenia i wyłączenia urządzeń jest też uzależniona od dyspozycyjności ekip, które zwyczajowo wykonują w ciągu dnia prace zlecone na sieci wodociągowej.
 
c
 
a
 
 

W dniu 20 lipca w Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze odbyła się konferencja prasowa, zorganizowana przez Miasto Białystok i Wodociągi Białostockie. Celem wydarzenia było poinformowanie mieszkańców – poprzez media – o nowo wybudowanej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MWp, pozwalającej pokryć ­– zależnie od pory dnia – od 75 do 100 proc. zapotrzebowania na prąd dwóch stacji uzdatniania wody: w Pietraszach i Wasilkowie. To efekt niedawno zakończonego projektu unijnego pt. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Pietraszach”. W części oficjalnej, do obecnych na konferencji dziennikarzy przemawiali: pan Przemysław Tuchliński - Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, pani Beata Wiśniewska - Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. i  pan Adam Siemienkowicz - Główny Energetyk Wodociągów Białostockich. 

 

293801603 908544360117581 468664761596864527 n

12

13

Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., pani Beata Wiśniewska - jako reprezentant zarówno przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, jak też ogólnie spółek samorządu terytorialnego (wg danych GUS jest ich w Polsce około 3,5 tys.) - wystąpiła na I Forum Spółek Samorządowych, zorganizowanym 20.06.2022 r. w Business Centre Club.  Jako pierwsza spośród organizacji przedsiębiorców, BCC - wspólnie z Unią Metropolii Polskich - zainicjował dialog na rzecz spółek samorządowych.

Na konferencji odbyły się trzy panele dyskusyjne:Obecna sytuacja samorządów. Rola przedsiębiorców w rozwoju samorządów”; „Zmieniające się otoczenie prawne i biznesowe jako wyzwanie dla działalności spółek samorządowych” oraz „Ograniczenia w działalności spółek samorządowych – czy to pozytywnie wpływa na prowadzenie działalności związanej z zaspokajaniem potrzeb wspólnoty samorządowej. Propozycje koniecznych zmian.”

Pani Prezes zabrała głos w ostatnim z powyższych tematów. Z tą wypowiedzią można zapoznać się poniżej, we fragmencie od ok. 2:19:00.

Forum Spółek Samorządowych – wyzwania i szanse (kliknij)

 

BCC foto

W ogólnopolskim serwisie Portal Samorządowy ukazała się rozmowa z Prezes Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., panią Beatą Wiśniewską o zagrożeniach związanych z przewlekanym przez Wody Polskie procesem zatwierdzenia wniosku z lutego 2021 roku o zatwierdzenie nowych taryf za wodę i ścieki.

Zapraszamy do lektury: Wodociągi Białostockie idą do sądu... 

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” z niepokojem obserwuje kampanię propagandową PGW Wody Polskie wymierzoną w przedsiębiorstwa wod.-kan., a skierowaną także przeciwko odbiorcom usług, którzy mają prawo do zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w sposób nieprzerwany i bezpieczny dla środowiska. 

Izba apeluje do PGW Wody Polskie o rzetelne informowanie społeczeństwa na temat procesu uzgadniania wysokości opłat za wodę i ścieki.

Poniżej zamieszczamy pismo skierowane do Przemysława Dacy, Prezesa PGW Wody Polskie.

pdfPismo IGWP do Prezesa PGW Wody Polskie

 

Tak dla rzetelnej informacji