Zintegrowany System Zarządzania w Wodociągach Białostockich łączy wymagania systemów:

 • Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10
 • Zarządzania Środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001:2015-09
 • Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy PN-ISO 45001:2018 -06

Integracja trzech obszarów zarządzania w jeden system zapewnia, że działania podejmowane przez Spółkę są planowane, wdrażane, realizowane, kontrolowane i weryfikowane w sposób usystematyzowany, zapewniający powtarzalność procesów.

Jesteśmy najstarszym przedsiębiorstwem komunalnym w mieście, działającym od 1890 roku. Spółka zatrudnia obecnie ok. 400 pracowników.
Działania Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. mają wpływ na:

 • Klientów - poprzez jakość dostarczanych wyrobów i usług oraz zwiększanie ich zadowolenia;
 • Właścicieli - poprzez wykonywanie zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
 • Pracowników - poprzez rozwój, stabilność i satysfakcję;
 • Spółkę - poprzez rozwój i ciągłe doskonalenie.

Stron zainteresowanych w Naszej codziennej działalności jest więcej. Wartości społeczne odnoszące się do budowania właściwych postaw i zachowań, zarówno wewnątrz organizacji, jak i pomiędzy Spółką a interesariuszami. Wartości te mają wpływ na budowanie korzystnych relacji i dobrych praktyk.

Dążymy do utrzymania:

 • wysokiej jakości świadczonych usług,
 • pogłębiania zdobytego zaufania Klientów, zapewnienia poufności i ochrony praw własności naszych Klientów,
 • zapewnienia stabilnego funkcjonowania firmy,
 • dbania o stan środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.