W dniu 2 marca 2020 r. Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. podpisały z Marszałkiem Województwa Podlaskiego umowę na dofinansowanie projektu pod tytułem „Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Pietraszach”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

 

O projekcie

Nazwa Beneficjenta: „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o.

Tytuł Projektu: Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Pietraszach

Całkowita wartość projektu: 5 063 285,45 PLN brutto

Wydatki kwalifikowane: 4 116 492,24 PLN

Dofinansowanie z UE: 3 087 369,17 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program operacyjny: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

 

Charakterystyka projektu

Projekt pt. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Pietraszach” zakłada budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 892,16 kW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na gruncie i istniejących zakrytych zbiornikach wodnych do produkcji energii elektrycznej w oparciu o energię słoneczną oraz instalację pompy ciepła w budynku Pompowni III stopnia Wydziału Produkcji Wody Pietrasze do produkcji energii cieplnej. Wybudowana elektrownia fotowoltaiczna przeznaczona będzie do produkcji energii elektrycznej pracującej równolegle z siecią dystrybucyjną energetyki zawodowej. Produkowana energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne SUW Pietrasze. W ramach projektu zaplanowano również zmianę sposobu ogrzewania Pompowni III stopnia z ogrzewania elektrycznego za pomocą nagrzewnic na ogrzewanie za pomocą aerotermalnej pompy ciepła. Planowana moc urządzeń to 20 kW.

 

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.

Celami szczególnymi projektu są:

- Zwiększenie skali wykorzystania energii słonecznej w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną,

- Zmniejszenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych,

- Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery dzięki ograniczeniu zużycia konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej,

- Zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego,

- Zwiększenie świadomości społecznej pracowników i mieszkańców z najbliższego otoczenia w zakresie efektywnego i oszczędnego wykorzystania energii

 
 
W dniu 19.01.2021 r. Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. podpisała Umowę na realizację zadania pn.: "Dostawa, montaż i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1000 kW na terenie Działu Produkcji Wody Pietrasze, przy ul. Wysockiego 160 w Białymstoku".
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest Elektromontaż Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Łyskach. 
Przewiduje się rozpoczęcie robót w marcu 2021 r., a zakończenie w grudniu 2021 r.  

 

 pdfObowiązek informacyjny RODO.pdf365.49 KB