Systematyczna poprawa działania sieci wodociągowo – kanalizacyjnej jest celem, który znalazł odbicie w Projekcie „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków”. Jego realizacja obejmuje okres od 2008 do 2013 roku. Planowany koszt Projektu to 143 851 250 PLN, z czego ponad 67 procent kosztu przedsięwzięcia zrefunduje Unijny Fundusz Spójności. Wodociągi Białostockie znowu skutecznie sięgnęły po środki pomocowe Unii Europejskiej, zajmując w 2009 roku pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na dofinansowanie Projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Realizowana przez Wodociągi Białostockie inwestycja jest kolejnym etapem porządkowania gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji białostockiej w ramach projektu „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych”.

Celem prowadzonych robót jest zwiększenie niezawodności działania systemu wodociągowo – kanalizacyjnego poprzez poprawę jego szczelności i wymianę odcinków najbardziej wyeksploatowanych, a także ograniczenie ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody. Zapewnienie szerszego dostępu do infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej zwiększy atrakcyjność inwestycyjną i gospodarczą miasta. Realizacja projektu dostosowuje odbiór i oczyszczanie ścieków do wymogów Dyrektywy 91/271/EMG. 

 

Projekt Drugi ( 2008 – 2013 rok) Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków
Projekt Drugi ( 2008 – 2013 rok) Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków

 

Projekt Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” obejmuje następujące działania:

  • budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarach nieskanalizowanych;
  • rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizacje sanitarną i deszczową, poprzez budowę kanałów deszczowych i montaż urządzeń zapewniających oczyszczanie wód deszczowych z substancji ropopochodnych i zawiesin;
  • modernizacja i renowację istniejącej kanalizacji sanitarnej w celu usprawnienia jej funkcjonowania;
  • modernizację i renowację istniejącej sieci wodociągowej oraz wymianę jej części w celu zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w wodę i polepszenia jakości wody pitnej;
  • zapewnienie odpowiednich parametrów przepustowości sieci oraz sprawności pozostałych elementów systemu wodociągowo – kanalizacyjnego

Informacje o Projekcie:

pptPrezentacja

pptFolder

Zobacz film