W dniu 2 marca 2020 r. Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. podpisały z Marszałkiem Województwa Podlaskiego umowę na dofinansowanie projektu pod tytułem „Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Pietraszach”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

W dniu 21 grudnia 2017 r. Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pod tytułem „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”. Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.