W dniu 20 lipca w Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze odbyła się konferencja prasowa, zorganizowana przez Miasto Białystok i Wodociągi Białostockie. Celem wydarzenia było poinformowanie mieszkańców – poprzez media – o nowo wybudowanej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MWp, pozwalającej pokryć ­– zależnie od pory dnia – od 75 do 100 proc. zapotrzebowania na prąd dwóch stacji uzdatniania wody: w Pietraszach i Wasilkowie. To efekt niedawno zakończonego projektu unijnego pt. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Pietraszach”. W części oficjalnej, do obecnych na konferencji dziennikarzy przemawiali: pan Przemysław Tuchliński - Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, pani Beata Wiśniewska - Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. i  pan Adam Siemienkowicz - Główny Energetyk Wodociągów Białostockich. 

 

293801603 908544360117581 468664761596864527 n

12

13

Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., pani Beata Wiśniewska - jako reprezentant zarówno przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, jak też ogólnie spółek samorządu terytorialnego (wg danych GUS jest ich w Polsce około 3,5 tys.) - wystąpiła na I Forum Spółek Samorządowych, zorganizowanym 20.06.2022 r. w Business Centre Club.  Jako pierwsza spośród organizacji przedsiębiorców, BCC - wspólnie z Unią Metropolii Polskich - zainicjował dialog na rzecz spółek samorządowych.

Na konferencji odbyły się trzy panele dyskusyjne:Obecna sytuacja samorządów. Rola przedsiębiorców w rozwoju samorządów”; „Zmieniające się otoczenie prawne i biznesowe jako wyzwanie dla działalności spółek samorządowych” oraz „Ograniczenia w działalności spółek samorządowych – czy to pozytywnie wpływa na prowadzenie działalności związanej z zaspokajaniem potrzeb wspólnoty samorządowej. Propozycje koniecznych zmian.”

Pani Prezes zabrała głos w ostatnim z powyższych tematów. Z tą wypowiedzią można zapoznać się poniżej, we fragmencie od ok. 2:19:00.

Forum Spółek Samorządowych – wyzwania i szanse (kliknij)

 

BCC foto

W ogólnopolskim serwisie Portal Samorządowy ukazała się rozmowa z Prezes Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., panią Beatą Wiśniewską o zagrożeniach związanych z przewlekanym przez Wody Polskie procesem zatwierdzenia wniosku z lutego 2021 roku o zatwierdzenie nowych taryf za wodę i ścieki.

Zapraszamy do lektury: Wodociągi Białostockie idą do sądu... 

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” z niepokojem obserwuje kampanię propagandową PGW Wody Polskie wymierzoną w przedsiębiorstwa wod.-kan., a skierowaną także przeciwko odbiorcom usług, którzy mają prawo do zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w sposób nieprzerwany i bezpieczny dla środowiska. 

Izba apeluje do PGW Wody Polskie o rzetelne informowanie społeczeństwa na temat procesu uzgadniania wysokości opłat za wodę i ścieki.

Poniżej zamieszczamy pismo skierowane do Przemysława Dacy, Prezesa PGW Wody Polskie.

pdfPismo IGWP do Prezesa PGW Wody Polskie

 

Tak dla rzetelnej informacji

Spór o wniosek taryfowy

*Pod tekstem zamieszczamy ekspercki artykuł dr. inż. Tadeusza Rzepeckiego, Przewodniczącego Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

       Wody Polskie wbrew prawu narzucają Wodociągom Białostockim ustalanie taryf za wodę i ścieki na poziomie niższym od rzetelnie, zgodnie z ekonomią i przepisami, przedstawionych kosztów działalności przedsiębiorstwa. Centralny regulator już prawie 1,5 roku tendencyjnie i nieobiektywnie proceduje nasz wniosek taryfowy, zarzucając bez podstaw prawnych nieprawidłowości w jego opracowaniu. Jednocześnie przymusza – też bez konkretnych uzasadnień prawnych – spółkę komunalną do zaniżania wielkości kosztów przyjętych we wniosku. Ta sytuacja zagraża utrzymaniu ciągłości dostawy wody o odpowiedniej jakości oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Tym samym Wody Polskie postępują nie tylko niezgodnie z prawem, ale też wbrew interesom odbiorców tych usług.

Czy państwowy regulator, żądając przedstawienia wniosku z obniżonymi stawkami za wodę i ścieki, zobowiąże się do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami realnymi a zaniżonymi pod presją?

       Ceny za wodę i ścieki w Białymstoku przez wiele lat należały do najniższych w Polsce i po zatwierdzeniu ostatnio złożonego wniosku wciąż pozostawałyby na takim samym niskim poziomie. Tymczasem Wody Polskie – nie zważając na galopującą inflację, rosnące ceny energii, paliw itd. (w dodatku same podnosząc opłaty za pobór wód) – uniemożliwiają Wodociągom Białostockim pokrycie kosztów niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności. Utrata przychodów przedsiębiorstwa sięga obecnie około 10 mln złotych, zaś bieżąca inflacja przekroczyła zaplanowany na lata 2021-2024 coroczny wzrost stawek za wodę i ścieki.

       Pogłębiającą się stratę w działalności przedsiębiorstwa komunalnego odczują negatywnie mieszkańcy. Realne staje się odroczenie prognozowanych inwestycji i modernizacji, których domagają się odbiorcy. To w dalszej perspektywie spowoduje niższą jakość wody i zakłócenia procesu oczyszczania ścieków. Spowolnieniu ulegnie też rozbudowa i „odmładzanie”
miejskiej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, pogarszając w efekcie jej działanie. Z drugiej strony, w przyszłości konieczny będzie duży, skokowy wzrost cen wody i ścieków, co boleśnie obciąży domowe budżety.

       Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wydając odmowną decyzję przy odwołaniu się Wodociągów Białostockich od negatywnego rozpatrzenia wniosku taryfowego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, przeczy sam sobie: w sentencji utrzymuje w mocy decyzję organu I instancji, natomiast w uzasadnieniu swojego stanowiska pisze, że ową decyzję należy uchylić do ponownego rozpatrzenia. Czy przez te komplikacje Wody Polskie chcą przeciągnąć termin wprowadzenia nowych taryf?

       Przykłady irracjonalnych wymagań przedstawionych przez Wody Polskie w uzasadnieniu odmowy zatwierdzenia wniosku taryfowego:

  • Wody Polskie nakazują przedsiębiorstwu obniżenie stawek amortyzacyjnych, nie uzasadniając rzeczowo swojego stanowiska (koszty amortyzacji we wniosku taryfowym Wodociągów Białostockich są ustalone prawidłowo, wg obowiązujących przepisów).
  • Wody Polskie nie uznają ustawowej definicji ścieków komunalnych, która uzasadnia ujęcie we wniosku taryfowym wód opadowych i roztopowych (samoistnie trafiających do kanalizacji sanitarnej) ­– dla organu państwowego taka definicja nie istnieje. W czasie procedury zatwierdzania wniosków taryfowych złożonych przez Wodociągi z innych miast ta kwestia nie była podważana.
  • Wodociągi Białostockie mają obowiązek wypełnienia Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zaś organ państwowy – Wody Polskie – uporczywie, nie zapoznając się z wyjaśnieniami, nakazuje obniżenie we wniosku taryfowym kosztów amortyzacji. Z kolei niższa amortyzacja to mniej inwestycji i w konsekwencji niewywiązanie się z KPOŚK, co w efekcie grozi potężną karą finansową.

       Wodociągi Białostockie są przedsiębiorstwem użyteczności publicznej, odpowiedzialnym społecznie, dlatego w trosce o należyte funkcjonowanie w zaspokajaniu potrzeb swoich odbiorców zaskarżyło w maju br. działania centralnego regulatora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

pdfBlackout wodociągowy i/lub ściekowy?

 

Miło nam poinformować, że zostaliśmy oficjalnym Partnerem pierwszych w Białymstoku ekologiczno-biegowych mistrzostw i zamieszczamy poniżej: 

 

ZAPROSZENIE
I MISTRZOSTWA PLOGGINGU PRZEZ PUSZCZĘ KNYSZYŃSKĄ

15 maja 2022 r. godz. 11:00-14:00 Las na Pietraszach, ul. Pietrasze 29

Zapraszamy Wszystkich, Rodziny, dzieci i dorosłych na pierwsze tego typu międzypokoleniowe wydarzenie ekologiczne w Białymstoku.

Zachęcamy do udziału w plogging - aktywność z kategorii ekosportu stanowiąca odmianę joggingu, która zakłada nie tylko trening, ale także dbanie o środowisko (połączenie słowa szwedzkiego: plocka /zbierać/ + angielskiego: jogging /bieg/ = plogging), polegająca na zbieraniu odpadów podczas joggingu i zanoszenie ich do odpowiednich pojemników!

Impreza zorganizowana zostanie w ramach Projektu Liderzy Eko-Zmian.
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Idea ploggingu, narodziła się w Szwecji w 2016 r. i rozprzestrzenia na inne kraje. Szacuje się, że codziennie plogguje 2 miliony osób w 100 krajach.
Wszyscy uczestnicy plogging będą wygrywać bilety na koncert Roztańczony PGE Narodowy, karnety na treningi, zniżki do restauracji i wiele innych atrakcyjnych nagród rzeczowych.

W programie:
- rozgrzewka z profesjonalnymi trenerami AZS,
- 1,5 godziny plogging,
- konkurs na największą ilość zebranych śmieci,
- konkurs na najdziwniejszy śmieć,
- konkurs foto dla kibiców,
- stoiska edukacyjne o tematyce ekologii, turystyki, zdrowia
- pokazy udzielania pierwszej pomocy medycznej,
- gry i zabawy ekologiczne,
- eko-poczęstunek Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei.
Szczegóły – formularze zgłoszenia, regulamin do pobrania na: Projekt Liderzy Eko-Zmian | Facebook

I Mistrzostwa Ploggingu plakat

 3IMG20220515141024 015IMG202205151415082IMG202205151403231IMG20220515141132

W dniu 12 maja w siedzibie Wodociągów Białostockich przy ul. Młynowej odbył się Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich zorganizowany z inicjatywy przewodniczącego Rady Miasta Białystok, pana Łukasza Prokoryma. Tematem spotkania były problemy, jakie największe polskie miasta mają z zatwierdzeniem taryf za wodę i ścieki przez centralny regulator - Wody Polskie. Białystok ma w tej kwestii głębokie doświadczenie. Jego zakres przedstawiła na forum pani Beata Wiśniewska, Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.

Po trzyletnim okresie obowiązywania taryf ustalonych w 2018 roku, Wodociągi Białostockie wystąpiły w lutym 2021 r. do prezesa Wód Polskich z wnioskiem o zatwierdzenie nowych stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Do tej pory taryfy są niezatwierdzone (naszym zdaniem - z przyczyn politycznych, ponieważ wniosek spełnia wszystkie kryteria ekonomiczne i prawne). To pogarsza finansowo-ekonomiczną kondycję naszego przedsiębiorstwa.

Obecnie Spółka reguluje swoje zobowiązania, posiłkując się kredytem w rachunku bieżącym oraz kredytem kupieckim. Przy tych czynnościach występują napięcia płatnicze, które będą się pogłębiały w przypadku odmowy wprowadzenia zaproponowanych przez nas stawek.

Niezatwierdzenie wniosku taryfowego i związany z tym brak pokrycia kosztów niezbędnych do prawidłowej działalności Spółki wytworzy w niej szereg barier ekonomicznych, organizacyjnych, inwestycyjnych i eksploatacyjnych. W przyszłości konieczny też będzie wysoki, skokowy wzrost cen za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców. Z podobnymi problemami spotykają się inne duże miasta w Polsce.

Uczestnicy spotkania wysoko ocenili merytoryczny poziom wymiany doświadczeń. Nasi goście na pamiątkę pobytu w Wodociągach Białostockich otrzymali symboliczne prezenty.

5

8

9

11

2

 

W dniu 12 maja w Oczyszczalni Ścieków odbyła się konferencja prasowa, zorganizowana przez Miasto Białystok i Wodociągi Białostockie. Celem wydarzenia było poinformowanie mieszkańców – poprzez media – o zakończonej dużej modernizacji tego obiektu w ramach kończącego się projektu unijnego projektu pt. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”. Chodzi o ostatnie w harmonogramie realizacji zadanie inwestycyjne, które ma największy zakres w całym przedsięwzięciu.  Polegało ono na hermetyzacji i dezodoryzacji procesów technologicznych oczyszczania ścieków, które emitują najwięcej szkodliwych zapachów. W ramach tej inwestycji została też wybudowana nowoczesna stacja zlewna nieczystości płynnych, gdzie pojazdy asenizacyjne przywożą ścieki z całej aglomeracji i spoza niej. Jest ona zautomatyzowana, zhermetyzowana i wyposażona w instalacje badania ścieków i usuwania odorów.

Prezydent Miasta Białegostoku, pan Tadeusz Truskolaski m.in. tak powiedział o zakończonym zadaniu: "Jest to naprawdę ważna inwestycja. Osiągnięta w ten sposób lepsza jakość powietrza, brak uciążliwych, nieprzyjemnych zapachów, to przede wszystkim lepsza jakość życia mieszkańców, zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni, ale i mieszkających dalej”…

Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich, pani Beata Wiśniewska, przedstawiając ogólnie cały projekt składający się z 30 zadań, podsumowała: "Wodociągi Białostockie, dzięki temu, że umiejętnie wykorzystują środki unijne, stale, konsekwentnie i efektywnie podnoszą komfort życia mieszkańców Białegostoku i stale optymalizują gospodarkę wodno-ściekową na terenie aglomeracji białostockiej”...

Oboje prelegenci wspomnieli też o problemach naszego przedsiębiorstwa z realizacją wniosku o nowe taryfy, złożonego ponad rok temu u centralnego regulatora - w Wodach Polskich. Wobec pogarszającej się sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej, utrzymanie działalności przedsiębiorstwa na odpowiednim poziomie i dalsze podnoszenie komfortu mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stają się coraz trudniej wykonalne.

Techniczne aspekty zakończonej inwestycji przedstawił pan Grzegorz Simson – Technolog w białostockiej oczyszczalni ścieków.

Po wystąpieniach goście - w gronie których znaleźli się też m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, p. Przemysław Tuchliński i Burmistrz Wasilkowa, p. Adrian Łuckiewicz - zwiedzili zmodernizowane obiekty na terenie oczyszczalni. 

 KONFERENCJA 1

KONFERENCJA 3

KONFERENCJA 2

 

Informujemy, że w dniach 25.04.-24.06.2022 r. osoby, które były zatrudnione w „Wodociągach Białostockich” Sp. z o.o. i przeszły na emeryturę będą otrzymywały bony towarowe

Zapraszamy po odbiór w Dziale Administracyjno-Zaopatrzeniowym przy ul. Młynowej 52/1wyłącznie osobiście, za okazaniem dowodu tożsamości.

Wielkanoc zyczenia