1. Przyłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tj.  począwszy od uzyskania: opinii o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, uzgodnienia projektu przyłączy i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, do dokonania odbioru technicznego i  końcowego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, oraz przyłączania (wcinki) do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także sprawdzenia i zaplombowania podlicznika przeznaczonego do pomiaru zużycia wody na podlewanie ogrodu.
  2. Zawieraniem umów o dostarczanie wody i  odprowadzanie ścieków, uaktualnianiem danych w umowie, uzyskaniem informacji o swoich płatnościach i rozliczeniach, podawaniem aktualnych stanów wodomierzy oraz rozwiązywaniem umów.
  3. Naprawą, legalizacją i sprzedażą wodomierzy.
  4. Wykonaniem ekspertyz wodomierzy.
  5. Usługami w zakresie pracy specjalistycznego sprzętu wodociągowo-kanalizacyjnego (m.in. kamery TV do przeglądu kanałów).
  6. Udostępnieniem hydrantu do poboru wody do celów plukania lub próby ciśnieniowej wodociągu lub kanału..
  7. Zleceniem otwarcia/zamknięcia dopływu wody lub likwidacją przyłącza.
  8. Składaniem reklamacji i skarg.
  9. Dokonaniem zapłaty w kasie Spółki należności wynikających z faktur wystawionych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
  10. Uzyskaniem informacji o wszystkich innych usługach świadczonych przez Wodociągi Białostockie Spółkę z o.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. w Białymstoku informuje, że od dnia 19 września 2020 r., zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2020. 471) 
„1. Do spraw uregulowanych ustawą zmienianą w art. 7 dotyczących wydawania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz włączenia ich do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych niezakończonych w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”