Spór o wniosek taryfowy

*Pod tekstem zamieszczamy ekspercki artykuł dr. inż. Tadeusza Rzepeckiego, Przewodniczącego Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

       Wody Polskie wbrew prawu narzucają Wodociągom Białostockim ustalanie taryf za wodę i ścieki na poziomie niższym od rzetelnie, zgodnie z ekonomią i przepisami, przedstawionych kosztów działalności przedsiębiorstwa. Centralny regulator już prawie 1,5 roku tendencyjnie i nieobiektywnie proceduje nasz wniosek taryfowy, zarzucając bez podstaw prawnych nieprawidłowości w jego opracowaniu. Jednocześnie przymusza – też bez konkretnych uzasadnień prawnych – spółkę komunalną do zaniżania wielkości kosztów przyjętych we wniosku. Ta sytuacja zagraża utrzymaniu ciągłości dostawy wody o odpowiedniej jakości oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Tym samym Wody Polskie postępują nie tylko niezgodnie z prawem, ale też wbrew interesom odbiorców tych usług.

Czy państwowy regulator, żądając przedstawienia wniosku z obniżonymi stawkami za wodę i ścieki, zobowiąże się do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami realnymi a zaniżonymi pod presją?

       Ceny za wodę i ścieki w Białymstoku przez wiele lat należały do najniższych w Polsce i po zatwierdzeniu ostatnio złożonego wniosku wciąż pozostawałyby na takim samym niskim poziomie. Tymczasem Wody Polskie – nie zważając na galopującą inflację, rosnące ceny energii, paliw itd. (w dodatku same podnosząc opłaty za pobór wód) – uniemożliwiają Wodociągom Białostockim pokrycie kosztów niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności. Utrata przychodów przedsiębiorstwa sięga obecnie około 10 mln złotych, zaś bieżąca inflacja przekroczyła zaplanowany na lata 2021-2024 coroczny wzrost stawek za wodę i ścieki.

       Pogłębiającą się stratę w działalności przedsiębiorstwa komunalnego odczują negatywnie mieszkańcy. Realne staje się odroczenie prognozowanych inwestycji i modernizacji, których domagają się odbiorcy. To w dalszej perspektywie spowoduje niższą jakość wody i zakłócenia procesu oczyszczania ścieków. Spowolnieniu ulegnie też rozbudowa i „odmładzanie”
miejskiej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, pogarszając w efekcie jej działanie. Z drugiej strony, w przyszłości konieczny będzie duży, skokowy wzrost cen wody i ścieków, co boleśnie obciąży domowe budżety.

       Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wydając odmowną decyzję przy odwołaniu się Wodociągów Białostockich od negatywnego rozpatrzenia wniosku taryfowego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, przeczy sam sobie: w sentencji utrzymuje w mocy decyzję organu I instancji, natomiast w uzasadnieniu swojego stanowiska pisze, że ową decyzję należy uchylić do ponownego rozpatrzenia. Czy przez te komplikacje Wody Polskie chcą przeciągnąć termin wprowadzenia nowych taryf?

       Przykłady irracjonalnych wymagań przedstawionych przez Wody Polskie w uzasadnieniu odmowy zatwierdzenia wniosku taryfowego:

  • Wody Polskie nakazują przedsiębiorstwu obniżenie stawek amortyzacyjnych, nie uzasadniając rzeczowo swojego stanowiska (koszty amortyzacji we wniosku taryfowym Wodociągów Białostockich są ustalone prawidłowo, wg obowiązujących przepisów).
  • Wody Polskie nie uznają ustawowej definicji ścieków komunalnych, która uzasadnia ujęcie we wniosku taryfowym wód opadowych i roztopowych (samoistnie trafiających do kanalizacji sanitarnej) ­– dla organu państwowego taka definicja nie istnieje. W czasie procedury zatwierdzania wniosków taryfowych złożonych przez Wodociągi z innych miast ta kwestia nie była podważana.
  • Wodociągi Białostockie mają obowiązek wypełnienia Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zaś organ państwowy – Wody Polskie – uporczywie, nie zapoznając się z wyjaśnieniami, nakazuje obniżenie we wniosku taryfowym kosztów amortyzacji. Z kolei niższa amortyzacja to mniej inwestycji i w konsekwencji niewywiązanie się z KPOŚK, co w efekcie grozi potężną karą finansową.

       Wodociągi Białostockie są przedsiębiorstwem użyteczności publicznej, odpowiedzialnym społecznie, dlatego w trosce o należyte funkcjonowanie w zaspokajaniu potrzeb swoich odbiorców zaskarżyło w maju br. działania centralnego regulatora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

pdfBlackout wodociągowy i/lub ściekowy?