W dniu 12 maja w siedzibie Wodociągów Białostockich przy ul. Młynowej odbył się Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich zorganizowany z inicjatywy przewodniczącego Rady Miasta Białystok, pana Łukasza Prokoryma. Tematem spotkania były problemy, jakie największe polskie miasta mają z zatwierdzeniem taryf za wodę i ścieki przez centralny regulator - Wody Polskie. Białystok ma w tej kwestii głębokie doświadczenie. Jego zakres przedstawiła na forum pani Beata Wiśniewska, Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.

Po trzyletnim okresie obowiązywania taryf ustalonych w 2018 roku, Wodociągi Białostockie wystąpiły w lutym 2021 r. do prezesa Wód Polskich z wnioskiem o zatwierdzenie nowych stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Do tej pory taryfy są niezatwierdzone (naszym zdaniem - z przyczyn politycznych, ponieważ wniosek spełnia wszystkie kryteria ekonomiczne i prawne). To pogarsza finansowo-ekonomiczną kondycję naszego przedsiębiorstwa.

Obecnie Spółka reguluje swoje zobowiązania, posiłkując się kredytem w rachunku bieżącym oraz kredytem kupieckim. Przy tych czynnościach występują napięcia płatnicze, które będą się pogłębiały w przypadku odmowy wprowadzenia zaproponowanych przez nas stawek.

Niezatwierdzenie wniosku taryfowego i związany z tym brak pokrycia kosztów niezbędnych do prawidłowej działalności Spółki wytworzy w niej szereg barier ekonomicznych, organizacyjnych, inwestycyjnych i eksploatacyjnych. W przyszłości konieczny też będzie wysoki, skokowy wzrost cen za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców. Z podobnymi problemami spotykają się inne duże miasta w Polsce.

Uczestnicy spotkania wysoko ocenili merytoryczny poziom wymiany doświadczeń. Nasi goście na pamiątkę pobytu w Wodociągach Białostockich otrzymali symboliczne prezenty.

5

8

9

11

2