Wodociągi Białostockie Spółka z o.o.
w Białymstoku informuje, że od dnia 19 września 2020 roku, zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2020. 471)

„1. Do spraw uregulowanych ustawą zmienianą w art. 7 dotyczących wydawania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci wodociągowej      i kanalizacyjnej, odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz włączenia ich do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych niezakończonych w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”