W dniu 12 maja w Oczyszczalni Ścieków odbyła się konferencja prasowa, zorganizowana przez Miasto Białystok i Wodociągi Białostockie. Celem wydarzenia było poinformowanie mieszkańców – poprzez media – o zakończonej dużej modernizacji tego obiektu w ramach kończącego się projektu unijnego projektu pt. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”. Chodzi o ostatnie w harmonogramie realizacji zadanie inwestycyjne, które ma największy zakres w całym przedsięwzięciu.  Polegało ono na hermetyzacji i dezodoryzacji procesów technologicznych oczyszczania ścieków, które emitują najwięcej szkodliwych zapachów. W ramach tej inwestycji została też wybudowana nowoczesna stacja zlewna nieczystości płynnych, gdzie pojazdy asenizacyjne przywożą ścieki z całej aglomeracji i spoza niej. Jest ona zautomatyzowana, zhermetyzowana i wyposażona w instalacje badania ścieków i usuwania odorów.

Prezydent Miasta Białegostoku, pan Tadeusz Truskolaski m.in. tak powiedział o zakończonym zadaniu: "Jest to naprawdę ważna inwestycja. Osiągnięta w ten sposób lepsza jakość powietrza, brak uciążliwych, nieprzyjemnych zapachów, to przede wszystkim lepsza jakość życia mieszkańców, zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni, ale i mieszkających dalej”…

Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich, pani Beata Wiśniewska, przedstawiając ogólnie cały projekt składający się z 30 zadań, podsumowała: "Wodociągi Białostockie, dzięki temu, że umiejętnie wykorzystują środki unijne, stale, konsekwentnie i efektywnie podnoszą komfort życia mieszkańców Białegostoku i stale optymalizują gospodarkę wodno-ściekową na terenie aglomeracji białostockiej”...

Oboje prelegenci wspomnieli też o problemach naszego przedsiębiorstwa z realizacją wniosku o nowe taryfy, złożonego ponad rok temu u centralnego regulatora - w Wodach Polskich. Wobec pogarszającej się sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej, utrzymanie działalności przedsiębiorstwa na odpowiednim poziomie i dalsze podnoszenie komfortu mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stają się coraz trudniej wykonalne.

Techniczne aspekty zakończonej inwestycji przedstawił pan Grzegorz Simson – Technolog w białostockiej oczyszczalni ścieków.

Po wystąpieniach goście - w gronie których znaleźli się też m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, p. Przemysław Tuchliński i Burmistrz Wasilkowa, p. Adrian Łuckiewicz - zwiedzili zmodernizowane obiekty na terenie oczyszczalni. 

 KONFERENCJA 1

KONFERENCJA 3

KONFERENCJA 2