Wodociągi Białostockie
Jesteśmy pierwszym przedsiębiorstwem komunalnym w Białymstoku i jedną z najstarszych firm wodociągowo - kanalizacyjnych w Polsce

ul. Młynowa 52/1
15-950 Białystok
tel.+48 85 74 58 160
fax +48 85 74 58 113
e-mail: stowarzyszenie@wobi.pl

NIP 5423028764
Regon 200142863

Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000278210

Forum Stowarzyszenia


Wyszukaj
Odszukaj w naszym serwisie interesującą Cię frazę.
Stowarzyszenie
Stowarzyszenie „Wodociągi Podlaskie” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających stymulowaniu rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej a także umacnianiu jej prestiżu i autorytetu w środowisku lokalnym. 
 
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 roku nr 79, poz. 855 ze zm.) statutu.
 
Do celów Stowarzyszenia w szczególności należą:
 1. integrowanie opinii i zachowań lokalnego środowiska wodociągowego i wzmocnienie jego siły w dobrze rozumianym interesie branży;
 2. wypracowywanie i prezentowanie wniosków, opinii legislacyjnych oraz opinii środowiska wobec władz samorządowych i państwowych;
 3. wspomaganie relacji, zwłaszcza małych i średnich wodociągów, z innymi jednostkami i organizacjami,
  w tym branżowymi;
 4. instytucjonalne stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych;
 5. budowanie pozytywnego wizerunku branży na terenie lokalnym oraz propagowanie zasad etyki zawodowej w środowisku;
 6. służenie radą oraz wsparciem organizacyjnym w rozwiązywaniu zawodowych problemów bieżących
  i nadzwyczajnych macierzystych przedsiębiorstw członków Stowarzyszenia lub innych jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych, o ile o taką pomoc zwrócą się do Stowarzyszenia, w tym działań prorozwojowych i eksploatacyjnych;
 7. świadczenie doradztwa i konsultacji z zakresu bieżących problemów branży;
 8. tworzenie praktyki dobrej i owocnej współpracy z samorządami lokalnym;
 9. współudział w działaniach mających na celu rozwój branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz ochrony środowiska;
 10. reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz ochrona ich interesów zawodowych i materialnych.
 11. wszechstronne propagowanie nowoczesnych metod i technik stosowanych w branży wodociągowej, poprzez organizowanie zjazdów, konferencji, seminariów, szkoleń, pokazów, konkursów itp.;
 12. doradztwo i pomoc techniczną, organizacyjno-ekonomiczną, prawną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia;
 13. współpraca z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” z siedzibą w Bydgoszczy.

‹‹powrót